ලොව උසින් දෙවැනි කුලුන රුසියාවේන් (Photos)

ස්කොට්ලන්ත ගෘහ නිර්මාණ සමාගමක් විසින් සැලසුම් කර තිබේන්නේ ලොව උසින් දෙවැනි කුලුන රුසියාවේ සාන්ත පීටර්සන්බර්ග් නුවර ඉදි කිරීමටයි. ලක්තා සෙන්ටර් 2 ලෙස නම් කර ඇති මේ කුලුන අඩි 2,306ක උසකින් (මීටර් 703) යුතුව ඉදි කිරීමට සැලසුම් කර ඇති අතර, එය මහල් 150කින් සමන්විත වනු ඇත. එය දෙවැනි වන්නේ ඩුබායි නුවර පිහිටි බර්ජ් කලීෆා කුලුනට පමණි. ලොව උසම කුලුන ලෙස වාර්තා වන බර්ජ් කලීෆා කුලුන අඩි 2,717ක (මීටර් 828) උසකින් යුක්තය. එසේ වුවත් මේ කුලුනට ඇතුළත් කිරීමට සැලසුම් කර ඇති ප්‍රදර්ශන ශාලාව වැඩිම පිරිසකට රැස් විය හැකි ලොව විශාලතම ප්‍රදර්ශන ශාලාව බවට පත්වනු ඇත. මේ වනවිට ලොව උසම දෙවැනි කුලුන ලෙස වාර්තා වන්නේ චීනයේ ෂැංහායි නුවර පිහිටි ෂැංහායි කුලුනය. එහි උස අඩි 2,073ක් (මීටර් 632) වන අතර, ලන්ඩනයේ පිහිටි ෂාර්ඩ් ලන්ඩන් කුලුන තුන්වැනි උසම කුලුන ලෙස වාර්තා වේ. එහි උස අඩි 1,017 (මීටර් 310) කි. ලක්තා සෙන්ටර් 2 කුලුන ඉදි කිරීමට නියමිතව ඇත්තේ සාන්ත පීටර්සන්බර්ග් නුවර පිහිටි ලක්තා සෙන්ටර් ගොඩනැගිල්ලට යාබදවය. ලක්තා සෙන්ටර් ගොඩනැගිල්ල දැනට යුරෝපයේ උසම ගොඩනැඟිල්ල වන අතර, එහි උස අඩි 1,516 (මීටර් 462)කි.

Lakhta Centre St Petersburg Skyscraper - e-architect
Trosifol® in Europe's Tallest Building | glassonweb.com
Transparency at the highest level | sedak | glassonweb.com
LAKHTA CENTER - PUBLIC SPACES | FABIOMAZZEOARCHITECTS, Fabio Mazzeo
File:Interiors of Lakhta Center.jpg - Wikimedia Commons
Europe's tallest tower wins Emporis Skyscraper Award
Lakhta Center: Automated Structural and Geotechnical Health Monitoring

Related posts

Leave a Comment