නැවේ අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීම බලපත්‍ර ලත් ආයතනවලට

එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාව ගිනි ගැනීම හේතුවෙන් නිපදවී ඇති උපද්‍රවකාරි අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය කිරීමට, මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය විසින් නිකුත් කළ අදාළ බලපත්‍ර සහිත ආයතන යොදා ගත යුතු බව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය පවසයි. එම අධිකාරිය අදාළ මාර්ගෝපදේශ සහ යෝජනා ඉදිරිපත් කරමින් මේ බව දන්වා ඇත.

මෙම අපද්‍රව්‍ය කළමනාකාරණය කරන සියලුම පුද්ගලයන් ආරක්ෂක උපාංග පැළඳිය යුතු අතර ඔවුන් කටයුතු කළ යුතු ආකාරය ගැන දැනුම්වත් කළ යුතු බවද එම අධිකාරිය මාර්ගෝපදේශ සහ යෝජනා ඉදිරිපත් කරමින් දන්වා සිටියි. එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාවේ සුන්බුන් සහ අපද්‍රව්‍ය එක්රැස් විය හැකි වෙරළ තීර සහ ස්ථාන හඳුනාගෙන එම ප්‍රදේශ ‘අනතුරුදායක ප්‍රදේශ’ ලෙස නම් කළ යුතු අතර එම ප්‍රදේශවල ජනතාවට එම අපද්‍රව්‍ය ස්පර්ශ නොකරන ලෙස දැනුම් දීම, මෙම අපද්‍රව්‍ය උපද්‍රවකාරි අපද්‍රව්‍ය විය හැකි බැවින් අපද්‍රව්‍ය එක්රැස් කිරීම හා හැසිරවීම ආදි කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා ඒ සම්බන්ධයෙන් දැනුම්වත් නිලධාරින්/කම්කරුවන් යෙදවිය යුතු අතර ඔවුන් නිසි ආරක්ෂිත උපකරණ/උපාංග සහ ක්‍රමවේද භාවිත කිරීම, එකතු කරනු ලබන උපද්‍රවකාරි අපද්‍රව්‍ය සුදුසු තාවකාලික ගබඩා/බහාදුම් තුළ තැන්පත් කිරීම සඳහා කඩිනම් පියවර ගත යුතුය යන්න මාර්ගෝපදේශ මාලාවේ දැක්වේ.

ඒ සඳහා අවශ්‍ය බහාලුම් මධ්‍යම පරිසර අදිකාරිය මගින් නිර්දේශ කරන බවද එහි දැක්වේ.

අපද්‍රව්‍ය ගබඩා කරනු ලබන ස්ථාන පිටස්තර පුද්ගලයන්ගෙන් ආරක්ෂා කරගැනීම සඳහා පොලිසිය හෝ නාවික හමුදාව යොදාගෙන ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාතත්මක කළ යුතු වන අතර මෙම උපද්‍රවකාරි අපද්‍රව්‍ය සංවෘත වාහන භාවිත කරමින් ප්‍රවාහනය කළ යුතු අතර රියදුරන් සහ ඒ සම්බන්ධනයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන් ආරක්ෂිත උපාංග භාවිත කිරීම අනිවාර්ය වේ. තාවකාලික බහාලුම් තුල ගබඩා කරන අපද්‍රව්‍යවල ප්‍රමාණ සහ වර්ග උප ලේඛන ගත කර නිර්දේශ කර ඇති තාවකාලික රැඳවුම් ස්ථාන වෙත රැගෙන යාම, උපද්‍රවකාරි අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය කිරීමට අදාළව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය විසින් නිකුත් කරනු ලබන අදාළ බලපත්‍ර සහිත ආයතන මෙම අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ කටයුතු සඳහා යොදා ගැනීමට පියවර ගැනීම, අපද්‍රව්‍ය අපහරණය සඳහා වැයවන පිරිවැය ඇතුළු මේ සම්බන්ධයෙන් සිදු කරනු ලබන සියලුම පිරිවැය අදාළ නැව් සමාගම දැරිය යුතු වීම සහ නෞකාවේ ගින්නෙන් සිදු වූ පරිසර හානිය ආර්ථික විද්‍යාඥයන් විසින් ගණනය කිරීමට කටයුතු සම්පාදනය කළයුතු අතර ඒ සඳහා වැයවන මුදල අදාළ පාර්ශ්වයන්ගෙන් අය කළ යුතු බව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය මාර්ගෝපදේශ සහ යෝජනා ඉදිරිපත් කරමින් දන්වා ඇත.

Related posts

Leave a Comment