කුරුණෑගල නගරාධිපතිට උපන්දිනය සැමරීමට අවසර දුන් පොලිස් ලොක්කාට මාරුවක් !

කුරුණෑගල පොලිස් ස්ථානය තුළදී කුරුණෑගල නගරාධිපතිවරයාට නිරෝධායන රීති උල්ලංඝනය කරමින් උපන්දිනය සැමරීමට ඉඩදීම සම්බන්ධයෙන් සහකාර පොලිස් අධිකාරිවරයාට වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ස්ථාන මාරුවක් ලබා දී ඇත

Related posts

Leave a Comment