පෙර පාසල් ගුරුවරුන්ගේ දීමනා වැඩි කෙරේ

සුදුසුකම් ලත් පෙරපරසල් ගුරුවරුන් සඳහා යම් නිශ්චිත පුහුණුවකින් පසුව ඔවුන්ට ලබා දෙන මාසික දීමනාව ඉහළ නැංවීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමි වී ඇත ඒ අනුව මෙතෙක් ලබා දුන් රුපියල් 250 දීමනාව වෙනුවට රුපියල් 2500 ලබා දීමට තීරණය කර ඇත. අද (01) දිනයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මෙම දීමනාව ලබා දීමට නියමිතය  පළමු අදියර ලෙස හඳුනාගත් නිර්ණායක මත පදනම්ව සුදුසුකම් ලැබු පෙර පාසල් ගුරුවරු 25,000ක් සඳහා එම දීමනාව ලබාදීමටත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා විසින් ලබාදුන් යෝජනාවට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

Related posts

Leave a Comment