ඊයේ පුද්ගලයින් 76,346 කට කොවිඩ් එන්නත් ලබාදෙයි

කොවිඩ් -19 එන්කනත්කරණ වැඩසටහන යටතේ ඊයේ (01) දිනය තුළ කොවිඩ් මර්දනය එන්නත් මාත්‍රා 76,346 ක් ලබා දී තිබෙනවා. එහිදී සයිනොෆාම් එන්නත් පළමු මාත්‍රාව පුද්ගලයින් 57,706 දෙනෙකුට සහ ස්පුට්නික් v එන්නත් පළමු මාත්‍රාව පුද්ගලයින් 17,368 දෙනෙකු සඳහා ලබා දුන්නා. මීට අමතරව පුද්ගලයින් 1,272 ක් සඳහා කොවිෂීල්ඩ් එන්නතේ දෙවන මාත්‍රාව ලබාදී තිබෙනවා.

Related posts

Leave a Comment