තවත් රාජ්‍ය අංශයේ සේවාවන් රැසක් අත්‍යවශ්‍ය සේවා කරයි

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් සමුපකාර සේවාවන්, පළාත් සභා යටතේ ක්‍රියාත්මක රජයේ කාර්යාල හා සෞඛ්‍ය අංශයේ සේවාවන් අත්‍යවශ්‍ය සේවා ලෙස නම් කරමින් අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කර තිබේ. 1979 අංක 61 දරන අත්‍යවශ්‍ය මහජන සේවා පනතේ 2 වගන්තිය යටතේ ජනාධිපතිවරයා එම අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර ඇත. එම ගැසට් නිවේදනයට අනුව, සීමාසහිත ලංකා සතොස, සමුපකාර තොග වෙළෙඳ සංස්ථාව, ආහාර කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව, සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව සහ සමුපකාර සමිති මඟින් ඉටු කරනු ලබන සියලු සේවාවන් හා තවත් ආයතන කිහිපයක් අත්‍යවශ්‍ය සේවා ලෙස නම් කර තිබේ.

ඊට අමතරව පළාත් සභා යටතේ වන සියලු රජයේ කාර්යාල මඟින් ඉටු කළ යුතු වන්නා වූ හෝ අවශ්‍ය වන්නා වූ කවර වුව ස්වභාවයේ සියලු සේවාවන්, වැඩ හෝ ශ්‍රම දායකත්වයන් සහ සෞඛ්‍ය සේවයට අදාළ ඉටු කළ යුතු වන්නා වූ හෝ අවශ්‍ය වන්නා වූ කවරවුව ස්වභාවයේ සියලු සේවාවන් වැඩ හෝ ශ්‍රමදායකත්වයන් අත්‍යවශ්‍ය සේවා බවට පත් කර තිබේ. සාමාන්‍ය ජන ජීවිතය පවත්වාගෙන යෑම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වන බව සැලකිල්ලට ගනිමින් හා එම සේවාවන් සැපයීමට අවහිර හෝ බාධාවන් ඇති වීමට හැකියාවක් පැවතීම හේතුවෙන් සහ සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් කොවිඩ් 19 රෝග නිවාරණ සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කර ඇති සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශයන්හි සඳහන් කරුණු අවධානයට ලක් කරමින් මෙය නිකුත් කර ඇත.

Related posts

Leave a Comment