අඹතලේ ජල පවිත්‍රාගාරයේ විදුලි බිඳ වැටීමක් – ජල සැපයුමට බාධා

අඹතලේ ජල පවිත්‍රාගාරයේ හදිසි විදුලි බිඳ වැටීමක් හේතුවෙන් කොලොන්නාව, මොරගස්මුල්ල, රාජගිරිය සහ රාජගිරියේ සිට නාවල දක්වා ප්‍රදේශයේ ජල සැපයුමට බාධා එල්ලවී ඇත.   මෙම තත්ත්වය කඩිනමින් යථා තත්ත්වයට පත්කිරීමට පියවර ගනිමින් සිටින බව සදහන් වේ.

Related posts

Leave a Comment