ඊයේ වැඩිම ආසාදිතයන් ගම්පහින්

ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඊයේ වාර්තා වූ ආසාදිතයන් අතරින් වැඩිම ආසාදිතයන් ප්‍රමාණයක් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වී තිබේ. ඊයේ දිනයේදී ශ්‍රී ලංකාවෙන් ආසාදියන් 2976ක් වාර්තා වූ අතර එයින් ආසාදිතයන් 805ක් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වෙයි. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 589ක් හා කලුතර දිස්ත්‍රික්කයේන ආසාදිතයන් 300ක් ලෙස වාර්තා වී තිබේ. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 589ක් හා කලුතර දිස්ත්‍රික්කයේන ආසාදිතයන් 300ක් ලෙස වාර්තා වී තිබේ.

Related posts

Leave a Comment