බැංකු සේවකයන් සදහා සංචරණ සහන ලැබෙයි

සංචරණ සීමා පවතින කාලයේ බැංකු හා මූල්‍ය සේවා සැපයීම පවත්වාගෙන යෑම සඳහා වරකට සේවකයන් 15 දෙනකුගේ උපරිමයකට යටත්ව සේවය සඳහා කැඳවිය හැකි බව දක්වමින් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා විසින් උපදෙස් මාලාවක් නිකුත් කර තිබේ. අත්‍යවශ්‍ය බැංකු හා මූල්‍ය සේවා සැපයීම පවත්වාගෙන යෑම සඳහා අවසර ලබාදෙන ලෙසට මහ බැංකු අධිපතිවරයා පොලිස්පතිවරයාගෙන් කළ ලිඛිත ඉල්ලීමක් අනුව සංචරණ සීමා පනවා ඇති සමයේ දිවයින පුරා බැංකු හා මූල්‍ය සේවා පවත්වාගෙන යෑම සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා මෙම උපදෙස් මාලාවක් නිකුත් කර ඇත.

පොලිස්පතිවරයා විසින් එම ඉල්ලීම සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා වෙත යොමු කිරීමෙන් අනතුරුව අදාළ සේවාවන් පවත්වාගෙන යෑම සඳහා මෙම උපදෙස් දීම් සිදු කර තිබේ. ඒ අනුව සියලු බැංකු ශාඛා හා බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන එක් ශාඛාවක වරකට සේවකයන් 15ක උපරිමයකට යටත්ව සේවය සඳහා කැඳවිය යුතු අතර වරකට කැඳවන සේවකයන් පිළිබඳ අදාළ ශාඛා කළමනාකරුවන් විසින් තීරණය කර එම ලැයිස්තුව අදාළ පොලිස් ස්ථානය වෙත භාර දිය යුතු වේ.

ඒ අනුව පොලිස් නිලධාරීන් විසින් එම ලැයිස්තුවේ නම් සඳහන් කාර්ය මණ්ඩලයට පමණක් අනන්‍යතාව පිළිබඳ සෑහීමකට පත් වීමෙන් පසු ගමන් කිරීමට අවස්ථාව සලසා දිය යුතු බව උසස් පොලිස් නිලධාරීන් දැනුවත් කරමින් පොලිස්පති සී. ඩී. වික්‍රමරත්න මහතා දැනුම් දී ඇත. ගනු-දෙනුකරුවන් සඳහා බැංකු විවෘත නොවන අතර සංචරණ සීමා පනවා ඇති කාලය තුළදී අභ්‍යන්තර කටයුතු සඳහා පමණක් අවසර දී ඇති බව එම උපදෙස් මාලාවේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.

Related posts

Leave a Comment