නාමල්ට තවත් ආයතන 5ක්

පසුගිය කාලයේ මහත් ආන්දෝලනයට තුඩුදුන් විෂ සහිත පොල්තෙල් ඇතුළු ආහාර පාන සඳහා ප්‍රමිති සහතිකය නිකුත් කරන ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය සහ රජයේ තවත් ප්‍රමුඛ ආයතන 5ක් ඩිජිටල් තාක්ෂණය හා ව්‍යවසාය සංවර්ධන රාජ්‍ය ඇමැතිවරයා ලෙස පත් කළ ක්‍රීඩා හා තරුණ කටයුතු ඇමැති නාමල් රාජපක්ෂ මහතා යටතට පත් කර ඇත. තරුණ කටුයතු හා ක්‍රීඩා ඇමැති නාමල් රාජපක්ෂ පසුගිය 03 වැනිදා ඩිජිටල් තාක්ෂණ හා ව්‍යවසාය සංවර්ධන රාජ්‍ය ඇමැති ධුරයේ දිවුරුම් දුන් අතර, එම රාජ්‍ය ඇමැති ධුරයට මෙම ආයතන ඇතුළත් කර තිබෙන තිබේ. මින් ඉදිරියට මෙරටට ආනයනය කරනු ලබන සියලු ආහාර පාන සඳහා සහතික නිකුත් කරනු ඇත්තේ රාජ්‍ය ඇමැති නාමල් රාජපක්ෂ මහතාගේ අනුමැතිය යටතේ වේ.

Related posts

Leave a Comment