සමෘද්ධිලාභීන් ලක්ෂ 15කට 5,000 දීමනාව දී අවසන් – සමෘද්ධි සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව

සමෘද්ධි සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් බන්දුල තිලකසිරි මහතා දිනමිණට ඊයේ (9) පැවසුවේ ආණ්ඩුවෙන් දෙන රුපියල් 5,000ක මුදල් දීමනාව මේ වන විට සමෘද්ධිලාභීන් ලක්ෂ 15කට දී අවසන් බවයි. ඒ අනුව රුපියල් මිලියන 7,500ක් සමෘද්ධිලාභි ජනතාවට බෙදා දී අවසන් බවත් රුපියල් මිලියන 1,000ක් බෙදා දීමට ඉතිරිව ඇති බවත් සමෘද්ධි සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා කීවේය. ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින සමස්ත සමෘද්ධිලාභීන් සංඛ්‍යාව 1,750,000ක් බවත් ඒ සඳහා ආණ්ඩුව විසින් රුපියල් මිලියන 8,500ක් වෙන් කර ඇති බවත් සඳහන් කරන තිලකසිරි මහතා අද ඉතිරි සමෘද්ධිලාභීන් 250,000 ටද මුදල් ගෙවා අවසන් කරන බවත් සඳහන් කළේය.

Related posts

Leave a Comment