අපනයන භෝග ආදායමේ කෝටි 1,360ක වැඩි වීමක්

අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඒ. පී. හීන්කෙන්ද මහතා ඊයේ (9) පැවසුවේ කොවිඩ් 19 වසංගතය හමුවේ වුව ද ගිය වසරට සාපේක්ෂව මේ වර්ෂයේ අප්‍රේල් අවසන් වන විට අපනයන භෝග ආදායම රුපියල් බිලියන 13.6කින් වැඩි වී ඇති බවයි. මේ වර්ෂයේ ජනවාරි 1 සිට අප්‍රේල් 30 දක්වා කාලය තුළ අපනයන භෝග ආදායම රුපියල් බිලියන 29.6ක් බවත් ගිය වර්ෂයේ ජනවාරි 1 සිට අප්‍රේල් 30 දක්වා කාලය තුළ අපනයන භෝග ආදායම රුපියල් බිලියන 16ක් බවත් සඳහන් කරන ඒ. පී. හීන්කෙන්ද මහතා ගිය වසරට සාපේක්ෂව රුපියල් බිලියන 13.6කින් අපනයන ආදායම වැඩි වී ඇති බවත් සඳහන් කළේය. ඒ අනුව පසුගිය වර්ෂයේ වාර්ෂික අපනයන ආදායම රුපියල් බිලියන 72.9ක් බවත් මේ වර්ෂයේ වාර්ෂික අපනයන ආදායම රුපියල් බිලියන 90ක් බලාපොරොත්තු වන බවත් අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමෙන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා පැවසුවාය.

Related posts

Leave a Comment