පාකිස්තානයේ ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයකට ඉල්ලීමක්

ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් ඉල්ලා පාකිස්තානයේ හින්දු ජාතික නීති සම්පාදකයකු එරට පාර්ලිමේන්තුවේ පහළ මන්ත්‍රී මණ්ඩලයට කෙටුම්පත් ඉදිරිපත් කර තිබේ. සුළු ජාතිකයන්ට එරට සිදුවන විවිධ වෙනස්කම් නිමාවට පත් කිරීම සඳහා මුස්ලිම් නොවන ජනතාව වෙනුවෙන් නව නීතියක් ව්‍යවස්ථාවට ඇතුළත් කරන ලෙස එම කෙටුම්පත මගින් ඉල්ලා ඇත. හින්දු නීති සම්පාදකවරයාට අනුව පාකිස්තානයේ වත්මන් ව්‍යවස්ථාව මගින් එරට සිටින ලක්ෂ සංඛ්‍යාත මුස්ලිම් නොවන ජනතාව සුළුතර ජාතීන් ලෙස හැඳින්වීමෙන් වෙනස්කමක් සිදු කර ඇත.

මේ වැරැදි හැඳින්වීමෙන් එම ජනතාව පාකිස්තානයේ දෙවැනි පන්තියේ පුරවැසියන් බවට පත් වී ඇතැයි එම කෙටුම්පත ඉදිරිපත් කළ හින්දු ජාතික නීති සම්පාදකයා කීසෝ මල් කායිල් ඩාස් කියයි. මේ ව්‍යවස්ථා සංශෝධන කෙටුම්පත ඉදිරියේදී සාකච්ඡාවට ගනු ඇතැයි පාකිස්තාන මුස්ලිම් ලීගයේ නවාස් පාර්ශ්වයේ සාමාජිකයකු ද වන ඩාස් බලාපොරොත්තු වෙයි. පාකිස්තාන ව්‍යවස්ථාවේ පූර්විකාවේ සුළුතරයන් යන වදන දෙවතාවක්ම සඳහන් වන බවත්, එය ‘මුස්ලිම් නොවන’ ලෙස වෙනස් කරන ලෙසත් ඔහු සිය කෙටුම්පත මඟින් ඉල්ලා සිටී.

Related posts

Leave a Comment