වසවිස නැති සබන් බන්දුලගෙන්

ප්‍රමිතියෙන් යුත් රෙදි සෝදන සහ ඇඟ ගල්වන සබන් සහන මිලට සතොසෙන් ලබාගත හැකි යැයි වෙළෙඳ අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදිත රෙදි සෝදන සබන් හා ඇඟ ගල්වන සබන් අද දින සිට සතොසෙන් රුපියල් 40 කට මිලදී ගත හැකි බවත් සම්මත ප්‍රමිතිය නොමැති සබන් නොවන සේදුම්කාරක කැට පහක් රුපියල් 80 කට සතොසෙන් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව ඇති බවත් වෙළෙඳ අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

බහුජාතික සමාගම් හරහා ශ්‍රී ලංකාවේ අළෙවි කරන ග්‍රෑම් 115 රෙදි සෝදන සබන් කැටයක සිල්ලර මිල රුපියල් 50 ක් වන අතර දේශීය සහ විදේශීය ග්‍රෑම් 110 ඇඟ ගල්වන සබන් කැටයක් රුපියල් 59 සිට රුපියල් 78 දක්වා සිල්ලර මිලක පවතී.

Related posts

Leave a Comment