ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදෙකලාවෙන් නිදහස්

අද (11) අලුයම සිට තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් සංචරණ සීමාවලට යටත්ව හුදෙකලා තත්ත්වයෙන් ඉවත් කර තිබෙනවා.

නමුත් පවතින සංචරණ සීමා හේතුවෙන් එම ප්‍රදේශ වල ජනතාවට තවමත් සංචරණ සීමා නීතිය බලාත්මකයි.

එම ප්‍රදේශ පහතින් දැනගත හැකියි.

Related posts

Leave a Comment