ඊයේ 101ක් කොරෝනාවට බිලි වෙයි – ලෝකයේ වැඩිම කොරෝනා මරණ සිදු වූ රටවල් අතරින් ලංකාවට 15 තැන

 ලංකාවේ ඊයේ දිනයේ කොරෝනා මරණ එකසිය එකක් තහවුරු කර තිබේ.

එය මෙරට දී දිනකදි වාර්තා කරන ලද වැඩිම මරණ සංඛ්‍යාව වන අතර මෙරට මුළු මරණ ගණන 2011ක් වෙයි.

ඊයේ දිනය තුළ ආසියානු කලාපයේ වැඩිම මරණ රට සිදු වූ 05 රට වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවයි.

එමෙන්ම ලෝකයේ වැඩිම මරණ අතර 15 සිටි තැනට එය වාර්තා වෙයි.

Related posts

Leave a Comment