නව උළු නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලාවක් යාන් ඔය ආශ්‍රිතව…

යාන්ඔය ආශ්‍රිතව උළු නිෂ්පාදන කර්මාන්තපුරයක් ස්ථාපිත කිරීමට පරිසර අමාත්‍යාංශය සැළසුම් කර තිබෙනවා. යාන් ඔය මැටි නිධිය පිළිබඳව කරුණු සොයා බැලීමට පරිසර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා ඇතුලු කණ්ඩායමක් පසුගියදා එහි නිරීක්ෂණ චාරිකාවක ද නිරත වුණා. රටට අවශ්‍ය සියලු උළු ඉදිරි කාලය තුළ යාන් ඔය හා අම්පාර මැටි නිධි ආශ්‍රිතව නිෂ්පාදනය කිරීමට අවධානය යොමුව ඇති බවයි එම අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කළේ.

Related posts

Leave a Comment