ඩිලිවරි කාක්කන්ගෙන් පාරිභෝගිකයන් ආරක්ෂා කරන්නැයි ඇමැතිගෙන් උපදෙස්

ඩිලිවරි සේවා ආයතන මගින් පාරිභෝගිකයාගෙන් අධික මිල ගණන් අය කිරිම පිළිබඳව ලැබුණු පැමිණිලි හේතුවෙන් එම සේවාව නියාමනය කිරීමට පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියට පාරිභෝගික ආරක්ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න මහතා උපදෙස්දී තිබේ.

ඒ අනුව පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය ඩිලිවරි සේවා ආයතන ලියාපදිංචි කිරීම සහ මිල නියාමනය කරන බවත් එම ආයතන අයකරන කොමිස් සහ ප්‍රවාහන ගාස්තු පාලනය කරන බවත් පාරිභෝගික ආරක්ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ වර්තමානයේ ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රධානම ඩිලිවරි සේවා ආයතන දෙක සමග ද පාරිභෝගික ආරක්ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය මේ පිලිබඳව පසුගියදා සාකච්ඡා කළේය.

Related posts

Leave a Comment