අධිවේගය කණු උඩින් යන්න මිලියන 700 ක් වැයවෙයි!

කඩවත- මීරිගම අධිවේගී මාර්ගියේ දැඩි ලෙස ජලයෙන් යට වූ ප්‍රදේශයේ කණු මතින් මාර්ගය ඉදිකිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 700 ක පමණ මුදලක් වැය වෙතැයි මහාමාර්ග අමාත්‍යංශය ගණන් බලා ඇත. මෙම කොටස කිලෝ මීටර් 37 ක් වන අතර එහි කි.මී. 13 ක් කණුමතින් ඉදිරි කිරීමට නියමිතය.

කඩවත මීරිගම කොටස ඉදිරි කිරීමට රුපියල් බිලියන 158 ක මුදලක් වැය වන අතර එම මුදල ණය අධාරයක්ලෙස චීන රජයෙන් ලැබෙයි.

Related posts

Leave a Comment