වහනවා නම් හරියට වහන්න, නැතිනම් බොරු නොකර රට අරින්න – භික්ෂූන් වහන්සේනමක් විරෝධතාවයේ!

භික්‍ෂූන් වහන්සේ නමක් දඹුල්ල නගරයේ ආර්ථික මධ්‍යෂ්ථානය අසල ඒ-9 මාර්ගයේ මැද වාඩි වී විරෝධතාවක නිරත විය.

දිඹුලාගල ප්‍රදේශයේ විහාරස්ථානයක වැඩවසන මාතලේ ශාසනරතන නම් භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් මෙසේ විරෝධතා දැක්වීය.

හිමියන් පාර මැද ඉදගෙන රට අරින්න යැයි එක හඬින් කෑ ගසමින් ඉල්ලිම් කළ අතර දඹුල්ල පොලිසියේ ස්ථානාධිපතිවරයා ඉවත් කිරිමට උත්සහ කළද නොහැකි විය.

අනතුරුව දඹුල්ල මහනගර සභාවේ නගරාධිපතිවරයා පැමිණ කරුණු විමසා සිටි අතර ජනපති කාර්යාලයේ පුද්ගලයකු සම්බන්ධ කරන්න යැයි භික්‍ෂුව නගර සභාවට කැඳවාගෙන ගොස් තිබේ.

අනතුරුව නගර සභාවේදි දුරකතනයෙන් ලේකම්වරයකුට කතා කිරිමේ අවස්ථාව ලැබුණු බවත් පසුව ප‍්‍රකාශයක් ගන්න යැයි පොලිසියට ගෙන ගිය බවත් වාර්තා වෙයි .

කෙසේ වෙතත් පොලිසියෙන් අත්වඩංගුවට නොගන්න බවද කට උත්තරයක් ලියාගත් බවද හිමියන් පැවසූහ.

උන්වහන්සේ‍ගේ ඉල්ලිම වුයේ ‘රට වහනවානම් කඩ අරිනවානම්, සල්ලි ගනුදෙනු වෙනවානම් මෙහෙම වහලා වැඩක් නෑ රට අරින්න. නැතිනම් හොදටම වහන්න. නැතිනම් බොරු නොකර රටම අරින්න’ යන්නයි.

ජනාධිපතිවරයාටද

භික්‍ෂූන් වහන්සේ නමක් දඹුල්ල නගරයේ ආර්ථික මධ්‍යෂ්ථානය අසල ඒ-9 මාර්ගයේ මැද වාඩි වී විරෝධතාවක නිරත විය.

දිඹුලාගල ප්‍රදේශයේ විහාරස්ථානයක වැඩවසන මාතලේ ශාසනරතන නම් භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් මෙසේ විරෝධතා දැක්වීය.

හිමියන් පාර මැද ඉදගෙන රට අරින්න යැයි එක හඬින් කෑ ගසමින් ඉල්ලිම් කළ අතර දඹුල්ල පොලිසියේ ස්ථානාධිපතිවරයා ඉවත් කිරිමට උත්සහ කළද නොහැකි විය.

අනතුරුව දඹුල්ල මහනගර සභාවේ නගරාධිපතිවරයා පැමිණ කරුණු විමසා සිටි අතර ජනපති කාර්යාලයේ පුද්ගලයකු සම්බන්ධ කරන්න යැයි භික්‍ෂුව නගර සභාවට කැඳවාගෙන ගොස් තිබේ.

අනතුරුව නගර සභාවේදි දුරකතනයෙන් ලේකම්වරයකුට කතා කිරිමේ අවස්ථාව ලැබුණු බවත් පසුව ප‍්‍රකාශයක් ගන්න යැයි පොලිසියට ගෙන ගිය බවත් වාර්තා වෙයි .

කෙසේ වෙතත් පොලිසියෙන් අත්වඩංගුවට නොගන්න බවද කට උත්තරයක් ලියාගත් බවද හිමියන් පැවසූහ.

උන්වහන්සේ‍ගේ ඉල්ලිම වුයේ ‘රට වහනවානම් කඩ අරිනවානම්, සල්ලි ගනුදෙනු වෙනවානම් මෙහෙම වහලා වැඩක් නෑ රට අරින්න. නැතිනම් හොදටම වහන්න. නැතිනම් බොරු නොකර රටම අරින්න’ යන්නයි.

Related posts

Leave a Comment