ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා දෙවැනි මාත්‍රාව ලෙස ෆයිසර් එන්නත දීම සුදුසුයි – WHO

කොවිඩ් 19 මර්දනය සඳහා ඇස්ට්‍රා සෙනෙකා පළමු එන්නත් මාත්‍රාව විද ගත් පුද්ගලයන්ට ෆයිසර් එන්නත ගැනීම සුදුසු බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය තහවුරු කර තිබේ. අමෙරිකාවේ නිෂ්පාදිත ෆයිසර් එන්නත සහ කොවිෂීල්ඩ් ඇස්ට්‍රා සෙනෙකා එන්නත මිශ්‍ර කිරීම ගැටලුවක් නැති බව ද එම සංවිධානය පෙන්වා දී ඇත. කොවිෂීල්ඩ් පළමු එන්නත් මාත්‍රාව ලබා ගත් පුද්ගලයන් 925,242ක් වන අතර, දෙවැනි මාත්‍රාව ගත් පුද්ගලයන් 355,412ක් මෙරට සිටිති. මේ අතර කොවිෂීල්ඩ් එන්නතේ දෙවැනි මාත්‍රාව සඳහා තවත් එන්නත් මාත්‍රා ලක්ෂ 6 ක් පමණ අවශ්‍යව තිබේ.

Related posts

Leave a Comment