මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව තවදුරටත් වැසේ

පවතින කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සපයනු ලබන සේවාවන් තවදුරටත් තවකාලිකව අත්හිටුවා ඇති බව එම දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දෙනවා. ඒ අනුව එසේම එම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සපයනු ලබන සේවාවන් පිළිබඳව දැනගැනීමට අවශ්‍යතවක් ඇත්නම් 0707677877 දුරකථනය අංකය අමතන ලෙස දැනුම් දෙයි.

අදාළ නිවේදනය පහතින්,

Related posts

Leave a Comment