ඔබ අනුගමනය කළ යුතු නව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ මෙන්න!

ජූනි 21 දිනයේ සංචරණ සීමා ලිහිල් කිරීමෙන් පසු කටයුතු කළ යුතු ආකාරය සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය අසේල ගුණවර්ධන මහතාගේ අත්සනින් යුතුව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ මාලාවක් නිකුත් කර තිබේ.

ඒ අනුව, සංචරණ සීමා ඉවත් කිරීමේදී සෑම පළාතකට ම පොදුව ලිහිල් කරනු ලබන සීමා සහ බස්නාහිර පළාතට පමණක් සිදු කරනු ලබන ඇතැම් සීමා පිළිබඳව එහි සඳහන් කර  ඇත.

එම සම්පූර්ණ විස්තරය පහතින් දැක්වේ.

Related posts

Leave a Comment