නෝර්වුඩ් දමිළ මහා විද්‍යාලයේ 05 වසර පන්ති තාවකාලිකව වසාදමයි

සෞඛ්‍යය උපදෙස් අනුව 05 වසරේ අධ්‍යාපන කටයුතු (22) දින දක්වා ආරම්භ නොකරන බව හැටන් කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂක එස්. ශ්‍රීදරන් මහතා පැවසිය. ඒ නොර්වුඩ් දමිල මහා විද්‍යාලයේ 05 වසරේ සිසුවෙකුට කොවිඩ් 19 වෛරසය අසාදනය වී ඇති බවට ඊයේ (14දා) දින තහවුරු වීම නිසාය

නොර්වුඩ් ප්‍රාදේශිය සභාව යටතේ පාලනය වන නොර්වුඩ් පුස්ථකාලයේ පුස්ථකාලාධිපතිනියට සහ ඇගේ පුතාට කොවිඩ් 19 වෛරසය අසාදනය වී ඇති බවට තහවුරු වූ බවත් පුස්ථකාලාධිපතිනියගේ පුතා අසාදිත පාසල් සිසුවා බව මස්කෙලිය සෞඛ්‍යය වෛද්‍යය නිලධාරි ඩි.
චන්ද්‍රරාජන් මහතා පැවසිය.

අසාදිත මව සහ පුතා වලපනේ නිරෝධායන ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානය කරා යොමු කර තිබේ.

නෝර්වුඩ් පුස්ථකාලය තාවකාලිකව වසා දමා ඇත. විද්‍යාලයේ 05 වසරේ අසාදිත සිසුවාගේ ළගම ආශ්‍රිත සිසු සිසුවියන් අද දින පී.සී.ආර්. පරික්ෂණයකට භාජනය කරන බව මස්කෙලිය සෞඛ්‍යය වෛද්‍යය නිලධාරිවරයා පැවසිය.

සෞඛ්‍යය උපදෙස් අනුව 05 වසරේ අධ්‍යාපන කටයුතු (22) දින දක්වා ආරම්භ නොකරන බව හැටන් කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂක එස්. ශ්‍රීදරන් මහතා පැවසිය. ඒ නොර්වුඩ් දමිල මහා විද්‍යාලයේ 05 වසරේ සිසුවෙකුට කොවිඩ් 19 වෛරසය අසාදනය වී ඇති බවට ඊයේ (14දා) දින තහවුරු වීම නිසාය

නොර්වුඩ් ප්‍රාදේශිය සභාව යටතේ පාලනය වන නොර්වුඩ් පුස්ථකාලයේ පුස්ථකාලාධිපතිනියට සහ ඇගේ පුතාට කොවිඩ් 19 වෛරසය අසාදනය වී ඇති බවට තහවුරු වූ බවත් පුස්ථකාලාධිපතිනියගේ පුතා අසාදිත පාසල් සිසුවා බව මස්කෙලිය සෞඛ්‍යය වෛද්‍යය නිලධාරි ඩි.
චන්ද්‍රරාජන් මහතා පැවසිය.

අසාදිත මව සහ පුතා වලපනේ නිරෝධායන ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානය කරා යොමු කර තිබේ.

නෝර්වුඩ් පුස්ථකාලය තාවකාලිකව වසා දමා ඇත. විද්‍යාලයේ 05 වසරේ අසාදිත සිසුවාගේ ළගම ආශ්‍රිත සිසු සිසුවියන් අද දින පී.සී.ආර්. පරික්ෂණයකට භාජනය කරන බව මස්කෙලිය සෞඛ්‍යය වෛද්‍යය නිලධාරිවරයා පැවසිය.

Related posts

Leave a Comment