අඩු අදායම් හා මැදි අදායම් ලබන ග්‍රාමීය, නාගරික ජනතාවගේ නිවාස සිහිනය සැබෑ වෙයි!

නාගරික නිවාස 60,000ක් ග්‍රාමීය  නිවාස ලක්ෂ 2 ක් මෙන්ම වතු නිවාස හා කුළී නිවාස 40,000 ක් ඉදිවන අතර ඉන් 20,000 ක් මේ වනවිට ඉදි වෙමින් පවතින අතර 10,000ක් මේ වසර අවසාන වනවිට ජනතාවට ලැබෙන බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.

ජාතිය අමතා කල විශේෂ ප්‍රකාශයේදී රටේ නිවාස ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වූ ජනාධිපතිවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ පසුගිය වසර 5ටම යහපාලන රජය අඩු ආදායම් ලාභීන් සඳහා අරම්භ කර තිබුනේ මහල් නිවාස 450 ක් පමණක් බවයි. නමුත් වත්මන් රජය මේ වනවිට අඩු ආදායම් ලාභීන්ට ලබාදීම සඳහා  නිවාස 7000ක වැඩ ආරම්භ කර අවසන් බවද ජනාධිපතිවරයා කියා සිටියා.

මේ අතර මැදි අදායම් ලාභීන්ට මහල් නිවාස 3000ක් ඉදි කිරීමට වැඩ අරඹා ඇති බවත් ග්‍රාමීය නිවාස  14,000ක්, එක ගමකට එක ගෙයක් වැඩ සටහන යටතේ ඉදි වෙමින් තිබෙනබවයි පැවසෙන්නේ.

ඉඩම් අහිමි පවුල් සඳහා වගා කල හැකි ඉඩම් ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙලින් පවුල් 20000කත අක්කරය බැගින් ඉඩම් ලබාදී අවසන් බවත්  පාරම්පරිකව වසර ගණනාවක් පදිංචි වී සිටියත් ඉඩම් අයිතිය අහිමි100,000 කට වැඩි පිරිසකට නීත්‍යානුකූල ඔප්පු ලබාදීමද ක්‍රියාත්මක අතර රුපියල් බිලියන 50 ක මුදලක් ආයෝජනය කර කැළණිය දකුණු ඉවුර, දැදුරු ඔය ව්‍යාපෘති නැවත ආරම්භ කිරීම හරහා  2019 වර්ෂය වන විට 41% ව පැවති පිරිසිදු පානීය ජල ආවරණය මේ වන විට 52% දක්වා වැඩි කර අවසන් බවත් ජනාධිපතිවරයා සිය ප්‍රකාශය තුලදී හෙළි කරනු ලැබුවා.

Related posts

Leave a Comment