පුද්ගලික පාසල් ගුරුවරුන්ටත් ළගදීම එන්නත්!

මෙරට සිදුකරන එන්නත් ක්‍රියාවලියේදී ඉදිරියේදී පාසල්වල ගුරුවරුන් කේන්ද්‍ර කරගනිමින් එන්නත් සිදුකිරිමට තීරණය කර ඇතිබව අධ්‍යාපන ඇමතිවරයා සදහන් දැනුම් දුන්නා.

ඔහු වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් කියා සිටියේ රජයේ සියලු පාසල්වල ගුරුවරුන්ට වයස් භේදයකින් තොරව එන්නත් ලබා දීමට කටයුතු කරන බවයි.

පාසල් ආරම්භ කිරීම අදීර කිහිපයකින් ක්‍රියාත්මක කිරිමට නියමිත අතර ඒ වෙනුවෙන් ජුලි මස 12 වන දින සිට පාසල් ගුරුවරුන්ට එන්නත ලබාදීමට පියවර ගන්නා බව අධ්‍යාපන ඇමති වරයා සදහන් කරයි.

ඊට සමගාමීව පුද්ගලික පාසල්වල සියලු ගුරුවරුන්ටද එන්නත් ලබාදීමට කටයුතු කරන බව සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ වරයා විසින් දැනුම්දී දී තිබෙනවා.

Related posts

Leave a Comment