වර්ජන නිසා ගිය වසරේ පැය 22,000 අහිමි වෙයි!

කොරෝනා වසංගත තත්වය පැවැති 2020 වර්ෂයේදී පවත්වා ඇති වැඩ වර්ජන 28කින් මිනිස් දින විසි දෙදහස් පන් සිය අනූවක් (22,590) රටට අහිමි වී ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසයි.

මිනිස් දිනයක් යනු එක් පුද්ගලයකු දෛනිකව කරන වැඩ රාජකාරි ප්‍රමාණයයි.

එම වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී වැඩවර්ජන පහක් සිදුවී ඇති අතර ඉන් රටට අහිමි වී ඇති මිනිස් දින ගණන 1480කි.

එසේම දෙවැනි කාර්තුවේදී වැඩ වර්ජන දහයක් පවත්වා ඇති බවත් ඉන් මිනිස් දින 4073ක් රටට අහිමි වී ඇති බවත් මහබැංකු වාර්තාවක දැක්වේ.

මෙයට අමතරව තුන්වැනි කාර්තුවේදී වැඩ වර්ජන එකොළහක් සිදු වී තිබෙන අතර ඉන් රටට අහිමි වී ඇති මිනිස් දින ගණන දහසය දහස් පන්සිය පනස් නවයකි.

එම වර්ෂයේ සිවුවැනි කාර්තුවේ දී වැඩවර්ජන දෙකක් සිදුවී ඇති අතර ඉන් අහිමිවූ මිනිස් දින ගණන 478කි.

මේ අතර 2019 වර්ෂයේදී වැඩ වර්ජන 25ක් සිදුවී ඇත .එමගින් රටට අහිමි වී ඇති මිනිස් දින ගණන පනස් හයදහස් පන් සිය දෙකකි.

Related posts

Leave a Comment