පාසල් අධ්‍යාපන විෂය මාලාවට අලුත් විෂයක්!

වන ජීවි සංරක්ෂණය සහ වන සංරක්ෂණය පාසල් අධ්‍යාපන විෂයක් ලෙස ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනයේ සිට ම පාසල් විෂය ධාරාවට අන්තර්ගත කිරීම සඳහා වනජීවී සහ වන සංරක්ෂණ අමාත්‍යවරයා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට සාධනීය ප්‍රතිචාර ලැබී ඇතැයි අමාත්‍යවරයාගේ මාධ්‍ය ලේකම් නිමල් ඒ.බී. යටිවැල්ල මහතා පවසයි.

ඒ අනුව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා මගින් අදාළ යෝජනාව ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස අමාත්‍ය සී.බී. රත්නායක මහතා වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයාට උපදෙස් ලබා දී ඇත.

එමෙන් ම, මෙම විෂය උපාධි පාඨමාලාවක් ලෙස විශ්වවිද්‍යාල විෂය ධාරාවට ද ඇතුළත් කිරීමට පියවර ගන්නා බව එම නිවේදනයේ සඳහන් කර තිබේ.

Related posts

Leave a Comment