සහල් ගැටලුවට රජයෙන් විසඳුම්

රමාණවත් ආකාරයෙන් ජනතාවට සහන සැපයීම සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලයේ අවධානය යොමු වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව දැනට වෙළඳපොළේ පවතින ප්‍රමාණවත් සහල් නොමැතිවීමේ ගැටලුවට විසඳුමක් ලෙස කැබිනට් මණ්ඩලයේදී අදාළ තීරණ ගෙන ඇති අතර ඊට අදාළ කැබිනට් පත්‍රිකාව පහත පරිදි වනවා.

Related posts

Leave a Comment