බස්නාහිර 30ට වැඩි ඕනෑම අයෙකුට දියත උයන සහ විහාරමහාදේවි රංග පීඨයේදී එන්නත!

බස්නාහිර පළාතේ වයස අවුරුදු 30 ට වැඩි අයට එන්නත් ලබාදීමේ වැඩසටහන බත්තරමුල්ල දියත උයනේදී සහ විහාරමහාදේවි එළිමහන් රංග පීඨයේදී අද සිදු කෙරෙනවා.

පෙවරවරු 08 සිට පස්වරු 4.30 දක්වා එය ක්‍රියාත්මකයි. එන්නත ලබා නොගත් ඕනෑම අයෙකුට එහි පැමිණ එන්නත ලබා ගත හැකියි. ඇවිදීමේ අපහසුතා ඇති අය වෙත ඔවුන් පැමිණෙන වාහනය වෙතටම ගොස් එන්නත ලබාදීමට යුද හමුදාව කටයුතු කරමින් සිටිනවා.

Related posts

Leave a Comment