කැබිනට් මණ්ඩලයේ වෙනසක් – කැබිනට් සංශෝධනයේ තොරතුරු මෙන්න!

කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් කිහිපදෙනෙකුගේ විෂය පථයන් සංශෝධනය කර තිබෙනවා.
 
ඒ අනුව අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා ලෙස මහාචාර්ය ජී එල් පීරිස් මහතා විදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයා ලෙසද, විදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයා ලෙස දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා ලෙසද දසිවුරුම් දෙනු ලැබුවා.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරිය ලෙස කටයුතු කළ පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මිය ප්‍රවාහන අමාත්‍යවරිය ලෙස දිවුරුම් දුන්නා.

ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ලෙස කටයුතු කළ කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරකයා ලෙස දිවුරුම් දෙනු ලැබුවා.

විදුලිබල අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කළ ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දුන්නා.

ප්‍රවාහන අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කළ ගාමිණී ලොකුගේ මහතා දිවුරුම් දුන්නේ විදුලිබල අමාත්‍යවරයා ලෙසයි.

Related posts

Leave a Comment