සුවසැරිය ගිලන් රථ සේවාව තවත් පුළුල් කරයි!

‘1990 සුවසැරිය’ ගිලන්රථ සේවයේ ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ සාමාන්‍ය කාලය විනාඩි 13 සිට විනාඩි 8 දක්වා අඩුකිරීමට සැළසුම් කරමින් තිබේ.

මෙම ගිලන්රථ සේවාය ආරම්භයේ සිටම ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානයට ඇමතුම් 4,250,971 ක් ලැබී ඇති අතර සිදුවීම් 921,508 ක් ආවරණය කර තිබේ.

කොවිඩ් වසංගතය ආරම්භයේ සිටම 1990 ගිලන්රථ පැය 24 පුරාම අඛණ්ඩව කොවිඩ් ආසාදිත රෝගීන් රෝහල් වෙත ප්‍රවාහනය කළේය.

1990 සුවසැරිය ගිලන්රථ සේවාව තුළ දිවයිනේ සියලුම දිස්ත්‍රික්ක ආවරණය වන පරිදි ගිලන්රථ 297 ක් ඇති අතර මෙම වසර අවසානය වන විට නව ගිලන්රථ 112 ක් එකතු කිරීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ මහතා උපදෙස් දී තිබේ.

Related posts

Leave a Comment