අද එන්නත්කරණය සිදු කරන මධ්‍යස්ථාන!

අද (13) දිනයේ දිවයිනේ සියලුම දිස්ත්‍රික්ක ආවරණය වන පරිදි මධ්‍යස්ථාන 127කදී කොවිඩ් මර්දන එන්නත්කරණය සිදු කරන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය නිවේදනය කර සිටියි.

එම මධ්‍යස්ථාන ලැයිස්තුව

Related posts

Leave a Comment