වනිඳු තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩක වර්ගීකරණයේ 8 වැනි ස්ථානයට!

ශ්‍රී ලංකා සුපිරි තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩක වනිඳු හසරංග ICC විස්සයි විස්ස තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩක වර්ගීකරණයේ 8 වැනි ස්ථානය දක්වා ඉදිරියට පැමිණ තිබේ.

මේ ඔහු තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩක වර්ගීකරණයේ ප්‍රථම ස්ථාන 10 තුළට පැමිණි පළමු වතාවටයි.

Related posts

Leave a Comment