සියලු විදුලි සේවකයන්ගේ නිවාඩු අවලංගුයි!

අත්‍යවශ්‍ය සේවා අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යෑමේ අවශ්‍යතාව මත, වහා ම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඊයේ (නොවැ: 2) සිට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සියලු ම සේවකයන්ගේ නිවාඩු අවලංගු කිරීමට චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කර ඇත.

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට සම්බන්ධ වෘත්තීය සමිති කිහිපයක් විසින් මෙම මස සිට වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයක නිරත වන බවට විදුලිබල මණ්ඩල කළමනාකාරීත්වය වෙත තොරතුරු ලැබී ඇති නිසා රටට අඛණ්ඩව විදුලිය සැපයීම ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සතු ජාතික වගකීමක් බැවින් එම සේවා අවශ්‍යතාව සලකා බලා මෙම චක්‍රලේඛය නිකුත් කළ බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සඳහන් කරයි.

මෙම චක්‍රලේඛය නිකුත් කළ ද අත්‍යවශ්‍ය හදිසි අවස්ථාවලදී අදාළ ශාඛාවට හෝ අදාළ අංශයට අනුයුක්ත පළමු වන පන්තියේ හෝ ඊට ඉහළ විධායක නිලධාරියෙකුගේ අනුමැතිය මත පමණක් විදුලිබල සේවකයන්ට නිවාඩු ලබාදිය හැකි බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය නිවේදනය කර ඇත.

Related posts

Leave a Comment