කොළඹ වරාය බහලුම් මිලියන 24ක් මෙහෙයවීමේ ඉලක්කයට!

කොළඹ වරායේ ඉදිරි සංවර්ධන සැලසුම්වලින් පසු බහලුම් මිලියන 24ක් මෙහෙයවීමේ ඉලක්කයක් ඉදිරියේදී, සපුරාලිය හැකි බව, ශ්‍රී  ලංකා වරාය අධිකාරියේ සභාපති කපිතාන් නිහාල් කැප්පිටිපොල සඳහන් කළේය. 

කොළඹ වරායේ මේ වනවිට ගැඹුර මීටර් විස්සක් හා හරස් අතට බහලුම් 26ක් මෙහෙයවිය හැකි පර්යන්ත ‍ෙදාඹකර ස්ථාපිත කෙරෙන බවද ශ්‍රී  ලංකා වරාය අධිකාරිය සඳහන් කර ඇත. 

කොළඹ වරායේ නැඟෙනහිර හා බටහිර පර්යන්තයන්හි සිදුකෙරෙන සංවර්ධන කටයුතු සමඟ 2025 වන විට තවත් අතිරේක බහලුම් මිලියන 6ක් මෙහෙයවීමට හැකි බවද 2040 වනවිට ඉදිකිරීම් නිම කිරීමට සැලසුම්කර ඇති උතුරු වරාය ව්‍යාපෘතිය මඟින්, තවත් අතිරේක බහලුම් මිලියන 10ක් මෙහෙයුම් කිරීමට හැකි වන නිසාත්, ඒ අනුව 2040 වන විට කොළඹ වරායට මිලියන 24ක් මෙහෙයුම් සිදුකිරීමට හැකියාව ලැබෙන බවද වරාය සභාපති කපිතාන් නිහාල් කැප්පිටිපොල මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

Related posts

Leave a Comment