2021 දී ඩොලර් බිලියන 12ක් ඉක්මවූ වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයන ආදායමක්!

රබර් ආශ්‍රිත අපනයන අංශය 2021 ජනවාරි-නොවැම්බර් කාලය තුළ ඩොලර් බිලියනයක කර්මාන්තයක් බවට පත්වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන කාර්ය සාධනය –2021 නොවැම්බර්

ශ්‍රී ලංකා රේගුව විසින් නිකුත් කරන ලද දත්ත වලට අනුව 2020 නොවැම්බර් මාසයට සාපේක්ෂව 2021 නොවැම්බර් මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ භාණ්ඩ අපනයනය 55.11% කින් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 1,215.6 දක්වා වැඩි වී ඇත. ඒ අනුව මේ වසරේ නොවැම්බර් මාසයේදී අඛණ්ඩව පස්වැනි වරටත් ඩොලර් බිලියනයකට වඩා ඉහළ මට්ටමක අපනයන ආදායම පවත්වා ගෙන ඇත.

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ සභාපති  සුරේෂ් ඩී ද මෙල් මහතා පැවසුවේ 2021 නොවැම්බර් මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන තවත් බිලියනයක මාසික වටිනාකමක් වාර්තා කරමින් එහි කැපී පෙනෙන ජයග්‍රහණයක්  වාර්තා කරන බවයි.අපනයන වර්ධනයට හේතු වූයේ ශ්‍රී ලංකාව කොවිඩ් වසංගතය ඵලදායි ලෙස වැළැක්වීම සහ පාලනය කිරීම පමණක් නොව මෙවැනි අර්බුදකාරී තත්ත්වයකදී  විදේශ මුදල් උපයා ගනිමින් ජාතික ආර්ථිකයට සහාය වීමට අපනයන ප්‍රජාව ලබාදුන් දායකත්වයයි. එය අගය කළ යුතු බව සුරේෂ් ඩී ද මෙල් මහතා තවදුරටත් සදහන් කළා.

මාසික වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයන කාර්ය සාධනය 2019, 2020 සහ ජනවාරි-නොවැම්බර් 2021 ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියනවලින්

වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයන කාර්ය සාධනය

ඉහළම අපනයන ගමනාන්ත 10

අපනයන කලාප

සේවා අපනයන

2021 ජනවාරි සිට නොවැම්බර් දක්වා කාලසීමාව සඳහා සේවා අපනයනවල ඇස්තමේන්තුගත වටිනාකම ඩොලර් මිලියන 2,710.92 ක් වූ අතර එය 2020 අනුරූප කාලපරිච්ඡේදයට වඩා 27.6% කින් වැඩි විය.

සංශෝධිත අපනයන ඉලක්කය සහ ජයග්‍රහණ

2021 වසර සඳහා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ සංශෝධිත අපනයන ඉලක්කය ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 15.72ක් වන අතර එයින් ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 12.14ක් වෙළෙඳ භාණ්ඩ අපනයනයෙන් ද ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 3.58ක් සේවා අපනයනවලින්ද අපේක්ෂා කෙරේ.

2021 ජනවාරි සිට නොවැම්බර් දක්වා කාලය තුළ, ජූලි සිට නොවැම්බර් දක්වා ඇස්තමේන්තුගත සේවා දත්ත ද සමස්ත ඇතුළුව අපනයන ඉපැයීම් ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 13.8ක් වාර්තා කර ඇති අතර එය  සංශෝධිත අපනයන ඉලක්කයෙන් 88% කි.

තවද, 2021 ජනවාරි සිට නොවැම්බර් දක්වා කාලය තුළ වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයන සහ සේවා අපනයනවලින් ඉපැයීම් පිළිවෙළින් 91.59% සහ 75.64%ක් ලබා ගෙන ඇත.

Related posts

Leave a Comment