උපාධිධාරීන් 51,000ක් 3 වැනිදා ස්ථිර සේවයට!

රජයේ රැකියාවලට බඳවා ගෙන පුහුණුව ලබමින් සිටින උපාධිධාරීන් පනස් එක්දාහම ලබන ජනවාරි මස 3 වැනිදින ස්ථිර සේවයට බඳවා ගන්නා බව එම උපාධිධාරීන් ස්ථිර කිරීම පිළිබඳ කටයුතු කිරීම සඳහා පත්කළ කැබිනට් අනුකමිටුවේ සභාපති අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා පැවසීය.

එම උපාධිධාරීන් මේ වන විට රටපුරා විවිධ රාජ්‍ය ආයතනවල පුහුණුව ලබමින් සිටින අතර ඔවුන් එම ආයතනවලම සංවර්ධන නිලධාරීන් ලෙස ස්ථිර කරන බවද ඇමැතිවරයා කීය.

එම උපාධිධාරීන් ස්ථිර කළ පසු කැමති පිරිසකට ගුරු සේවයට එක්විය හැකි බව ද දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා කීය.

ඒ අනුව එම උපාධිධාරීන්ගෙන් 22000ක් ක් ගුරු සේවයට බඳවා ගන්නා අතර ඔවුන් ඒ සඳහා ඉල්ලුම් කළ පසුව ගුරු සේවා ව්‍යවස්ථාව අනුව ගුරු සේවයට මාරු කරන බව ද දිනේෂ් ගුණවර්ධන ඇමැතිවරයා කීය.
2020 වසරේ දෙසැම්බර් මස 31 වැනි දිනට සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කර සිටි උපාධිධාරීන් ඉකුත් වසරේ පුහුණුවන අභ්‍යාසලාභීන් ලෙස බඳවා ගෙන තිබිණ.

Related posts

Leave a Comment