වසර 20ක් පැරණි ජාතික පරිසර පනතට පරිසර අමාත්‍යංශය කරන්න යන දේ

වසර 20කට අධික කාලයක් කිසිදු සංශෝධනයකට ලක් නොකරණ ලද ජාතික පරිසර පනත සංශෝධනය කිරීම සඳහා පරිසර අමාත්‍යාංශය සූදානම්වේ.


ඒ අනුව ජාතික පරිසර පනත සංශෝධනයේ දී ඊට  ශක්තිමත්ව  නෛතික බලයක් ලැබෙන පරිදි අලු‍ත් වගන්ති 42ක් ඇතුළත් කිරීමට තීරණය කර ඇත.

Related posts

Leave a Comment