රුවන්පුර අධිවේගී මාර්ගයේ පළමු කොටස ඉදිකිරීම දේශීය සමාගමකට බාරදෙයි

රුවන්පුර අධිවේගී මාර්ගයේ පළමු කොටස වන කහතුඩුව සිට ඉංගිරිය දක්වා වූ කි.මී. 24.3 කොටස ඉදිකිරීමේ කටයුතු දේශීය කොන්ත්‍රාත් සමාගමකට භාරදී තිබෙනවා.

රුවන්පුර අධිවේගී මාර්ගය කහතුඩුවේ සිට පැල්මඩුල්ල දක්වා කි.මී. 73.9ක් ඉදිකිරීම සඳහා කැබිනට් පත්‍රිකාව මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා විසින් පසුගිය දා ඉදිරිපත් කරන ලදී. එම පත්‍රිකාව සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිවුවා.

මෙහි පළමු අදියර ලෙස කහතුඩුව සිට ඉංගිරිය දක්වා කි.මි 24.3 ක කොටස පැකේජ හතරකට බෙදා ඉදිකිරීමට නියමිතයි.

Related posts

Leave a Comment