ජාතික ක්‍රීඩා දිනයක් ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ

සෑම වසරකම ජූලි 31 වැනිදා ජාතික ක්‍රීඩා දිනය ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය තීරණය කර ඇත.

ඒ නාමල් රාජපක්ෂ ක්‍රීඩා අමාත්‍ය වරයා ගේ යෝජනාවක් අනුවයි.

මෙරට පළමු ඔලිම්පික් ශූර ඩන්කන් වයිට් එම පදක්කම දිනූ දිනය වන්නේ ජූලි 31 දා යි.

Related posts

Leave a Comment