චිනය තුළ කොවිඩ් එන්නත් කිරීම මිලියන 80 ඉක්මවයි

කොවිඩ්-19 එරෙහි රාජ්‍ය කවුන්සිලයේ ඒකාබද්ධ වැළැක්වීමේ සහ පාලන යාන්ත්‍රණය අද (24) දින නිවේදනය කළේ පසුගිය සඳුදා වනවිට චීනයේ කොවිඩ්-19 මර්දන එන්නත් ලබාදී ඇති ප්‍රමාණය මාත්‍රා මිලියන 80ක් ඉක්මවා ඇති බවයි. චීන එන්නත් මාත්‍රා මිලියන 100කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් මේ වනවිට දේශීය හා විදේශීය වශයෙන් ලබා දී ඇත.

Related posts

Leave a Comment