ආගමික සහ වාර්ගික දේශපාලන පක්ෂ ලියාපදිංචිය නවතයි

දේශපාලන පක්ෂ ලියාපදිංචි කිරීමේදී එම පක්ෂවල නිල නාම යම් ආගමික හෝ වාර්ගික වශයෙන් නම් කරන්නේ නම්, එවැනි පක්ෂ ලියාපදිංචි නොකිරීමට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව තීරණය කර තිබෙනවා.

පවතින නීති අනුව, දේශපාලන පක්ෂයක් ලියාපදිංචි කරනු ලබන්නේ ජාතික පක්ෂයක් වශයෙන් වන බැවින් ඊයේ කොමිසම රැස්වූ අවස්ථාවේ මෙම තීරණයට එළඹි බවයි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව නිවේදනය කළේ.

එසේම, දැනට ලියාපදිංචි කර ඇති පිළිගත් දේශපාලන පක්ෂවල නිල නාම එවැනි ආගමික හෝ වාර්ගික වශයෙන් නම්කර තිබේ නම්, ඒවා සංශෝධනය කිරීම සඳහා අදාළ පක්ෂ දැනුවත් කර සාධාරණ කාලසීමාවක් ලබාදීමට ද මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව තීරණය කර තිබෙනවා.

Related posts

Leave a Comment