ආකේඞ් වෙළඳ සංකීර්ණය බදු දුන්නේ මසකට ලක්ෂ 100කට

රාජ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය නාලක ගොඩහේවා මහතා පැවසුවේ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් කොළඹ නිදහස් චතුරඝ‍්‍රයේ පිහිටි ආකේඞ් වෙළඳ සංකීර්ණය ඔඩෙල් පී.එල්.සී ආයතනයට බදු දී ඇත්තේ මසකට රුපියල් මිලියන 10කට බවයි. එම පරිශ්‍රය වසර 10ක් සඳහා ඔඩෙල් සමාගම වෙත බදු දී තිබේ.

පාර්ලිමේන්තුවේදී මේ පිළිබඳව අදහස් දැක්වූ නාලක ගොඩහේවා මහතා මෙසේ පැවසීය,

“ඔඩෙල් පී.එල්.සී ආයතනය මසකට රුපියල් මිලියන 10 ක් එනම් වර්ෂයකට බදු කුලිය රුපියල් මිලියන 120 ක් බදු රහිතව ගෙවීමට ගිවිසුම් ගත වී තිබෙනවා. වෙනත් වචන වලින් කියනවා නම් මසකට රුපියල් කෝටියක ආදායමක් මේ බදු දීම හරහා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය උපයනවා. ආයෝජක සමාගම පලමු වසර සඳහා සමස්ථ බදු මුදල වන රුපියල් කෝට් 12ක් ගිවිසුම අත්සන් කරන අවස්ථාවේ ගෙවනවාට අමතරව තවත් කෝටි 24 ක් ආරක්ෂක තැන්පතුවක් ලෙස ගෙවා තිබෙනවා. වර්ෂයකට බදු ලෙස ගෙවන රුපියල් කෝටි 12 ක මුදල වසර 5 කට පසු, රජයේ තක්සේරුව අනුව වැඩි කරන්නටත්  මෙම ආයතනය එකග වී තිබෙනවා.”

Related posts

Leave a Comment