පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල සුනඛ අංශයට සුනඛයින් සොයයි

පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල සුනඛ අංශයට සුනඛයන් බඳවා ගැනීම සඳහා ටෙන්ඩර් කැඳවා ඇති බව වාර්තා වේ.

පුපුරන ද්‍රව්‍ය සහ විවිධ අපරාධවල සැකකරුවන් අල්ලා ගැනීම සඳහා ඔවුන් යොමු කිරීමට නියමිත අතර සුනඛයින් 6 දෙනෙකු බඳවා ගැනීමට මෙලෙස ටෙන්ඩර් කැඳවා ඇති බව වාර්තා වේ.

මේ සඳහා පෞද්ගලික සමාගම් 04ක් ටෙන්ඩර් යවා ඇති බවද වාර්තා වේ.

පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ දැනට සිටින සුනඛයින් විශ්‍රාම යෑමෙන් මෙන්ම මිය යෑමෙන් සුනඛ හිඟයක් මතුව ඇති බව ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි

Related posts

Leave a Comment