වැලිගම වෙරළේ මිය ගිය කැස්බෑ සිරුරු දෙකක්

වැලිගම මුහුදු වෙරළේ තිබී මියගිය කැස්බෑවන් දෙදෙනෙකුගේ සිරුරු හමුවී ඇත.

මෙම කැස්බෑ සිරුරු හමුවී තිබුණේ වැලිගම මුහුදු වෙරළේ ගංදූව දූපතට ඉදිරියෙන් වූ ප්‍රදේශයේදීය.

මෙම වන ජීවී නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීමෙන් අනතුරුව ඔවුන් පැමිණ සිරුර පරීක්ෂා කිරීම සිදු කෙරිණි.

බිත්තර දැමීමට පැමිණි කැස්බෑවුන් දෙදෙනෙකු මසුල් අල්ලන දැල්වල පැටලී මියගොස් ඇති බව වනජිවි නිළධාරීන් ප්‍රකාශ කරයි

මියගොස් සිටි කැස්බෑවුන්ගේ උදරය පැලී බිත්තර පිටතට ද පැමිණ තිබුණි.

Related posts

Leave a Comment