උඩරට මැණිකේ පීලිපැනීමෙන් දුම්රිය ධාවනයට බාධා

නාවලපිටිය දුම්රිය පාලක මැදිරිය පවසන පරිදි (30) දින දහවල් 12.30 පමණ බදුල්ල සිට කොළඹ කොටුව දක්වා ධාවනය වු උඩරට මැණිකේ දුම්රියේ පසුපස එන්ජිම පිලි පැනිම නිසා උඩරට දුම්රිය මාර්ගයේ ගමනාගමනයට බාධා පැමිණ ඇත. දුම්රිය එන්ජිම පිලි පැනිමට ලක්වී ඇත්තේ නාවලපිටිය දුම්රිය ස්ථානයට ආසන්නයේ ජයසුන්දරඕවිට ප්‍රදේශයේදිය. උඩරට මැණිකේ දුම්රියේ පසුපස එන්ජිම පිලි පැනිමත් සමග පිලි පැනිමට ලක් වු එන්ජිම ගලවා ඉවත් කර එම දුම්රියේ ඉදිරිපස එන්ජිම සහිතව දුම්රිය නාවලපිටිය දුම්රිය ස්ථානය දක්වා ධාවනය කිරිමට කටයුතු කරනු ලැබුහ.

Related posts

Leave a Comment