සියලුම තැපැල් සේවකයින්ගේ නිවාඩු අවලංගු කරයි

අද (30) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට හෙට (31) මධ්‍යම රාත්‍රී තෙක් සියලුම තැපැල් සේවකයින්ගේ නිවාඩු අවලංගු කර ඇතැයි තැපැල්පතිවරයා සඳහන් කරයි.

Related posts

Leave a Comment