හදිසි මරණ පරීක්ෂක “මුස්ලිම්” යනුවෙන් නව තනතුරක්

මුස්ලිම් ජනගහනය 5000 දෙනකුට හෝ ඊට වඩා වැඩි ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයන් සඳහා අදාළ ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට බලපැවැත්වෙන පරිදි හදිසි මරණ පරීක්ෂක (මුස්ලිම්) යනුවෙන් නව තනතුරක් ඇති කර තිබේ.
 
  මේ අනුව දිවයිනේ ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස ගණනාවක් සඳහා හදිසි මරණ පරීක්ෂක (මුස්ලිම්) ලෙස තනතුරක් ඇතිවනු ඇත.
 
 අධිකරණ අමාත්‍යාංශය මගින් නිකුත් කරන ලද නව හදිසි මරණ පරීක්ෂකවරුන් පිළිබඳ ස්ථාවර කාර්යය සංග‍්‍රහයේ මේ බව සඳහන් කර තිබේ. එසේම මෙහිදී නිකුත් කර ඇති පොදු උපදෙස් මාලාව අනුව, ඉස්ලාමීය ආගමානුකූලව මුස්ලිම් ජාතිකයන්ගේ මෘත ශරීර පැය විසිහතරක් ඇතුළත භූමිදානය කළ යුතු බැවින්, ඒ සම්බන්ධයෙන් නිසි සැලකිල්ල යොමු කළ යුතු බවට ද අවධානය යොමු කර තිබේ.

Related posts

Leave a Comment