උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල අප්‍රේල් අවසානයට පෙර

අපොස උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල අප්‍රේල් මස අවසානයට පෙර නිකුත් කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහතා පවසයි. ඒ අනුව දරුවන්ට ප්‍රමාදයකින් තොරව විශ්වවිද්‍යාලවලට ඇතුළත් විය හැකි බව ඔහු කියා සිටියි.

Related posts

Leave a Comment